info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet Save o strateških usmeritvah in načrtih za leto 2013

Na 4. redni seji nadzornega sveta Save, d.d., ki je bila v četrtek, 13. decembra 2012, se je nadzorni svet seznanil s strateškimi usmeritvami in načrti za leto 2013.


Nadzorni svet Save, d.d., je zadolžil upravo Save, d.d., da po izdelavi končnih računovodskih izkazov za leto 2012 pripravi ažurirano verzijo poslovnega načrta, saj v tem obdobju učinki nekaterih večjih poslovnih aktivnosti letošnjega leta še niso poznani. Tveganje pri napovedovanju se še zlasti nanaša na dve večji postavki,  to je na oceno obsega dodatnih oslabitev finančne naložbe Save, d.d., v pridruženo družbo Abanka Vipa, d.d., in na izpolnitev vseh odložnih pogojev pogodbe o odprodaji  dejavnosti Gumarstvo ter s tem na poslovno leto prejema kupnine.

Nadzorni svet se je ob obravnavi poslovnega načrta za leto 2013 seznanil tudi s poročilom uprave o že  izvedenih in načrtovanih dodatnih ukrepih za organizacijsko in stroškovno racionalizacijo v Savi, d.d. Nadzorni svet Save, d.d., je sprejel predlog Sporazuma o razvezi pogodbe o zaposlitvi  mag. Francija Strajnarja in ga z dnem 31.12.2012  sporazumno  odpoklical s funkcije člana uprave. Od 1. januarja 2013 dalje bo uprava Save, d.d., tročlanska.

Uprava Save, d.d., je nadzornemu svetu predstavila Poslovni načrt Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2013, ki predstavlja nadaljevanje uresničevanje strategije prestrukturiranja Save, sprejete septembra leta 2011.

Uprava Save, d.d., je tudi v letu 2012, v svojem drugem letu mandata uresničila dane strateške zaveze. Med ključne dosežke letošnjega poslovnega leta štejemo: reorganizacijo in konsolidacijo poslovanja tako Save, d.d., kot dejavnosti Turizem, odprodajo celotnega deleža dejavnosti Gumarstva, odprodajo ključnega dela dejavnosti Nepremičnine in Energetike ter odprodajo nekaterih drugih finančnih naložb, kar bo omogočilo bistveno zmanjšanje finančnih obveznosti do bank-upnic in učvrstilo finančni položaj tako družbe Sava, d.d., kot tudi Poslovne skupine Sava.

V letu 2013 bo izvajanje strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save prav tako izjemno zahtevno, zlasti zaradi še vedno zaostrenih gospodarskih razmer, tako na kapitalskih trgih, kot v bančnem sektorju in v turizmu.  Med ključne cilje poslovnega načrta leta 2013 sodi takojšnji dogovor o prestrukturiranju virov financiranja, kar bo  hkrati osnova za nadaljnje izvajanje strategije. V tem času se odvija uskladitev pogojev za izvedbo prestrukturiranja virov financiranja, dokončna sklenitev dogovora z bankami-upnicami pa bo omogočila nadaljnjo konsolidacijo portfelja naložb Save, d.d., in optimizacijo poslovanja dejavnosti Turizem kot tudi poslovanja Save, d.d., matične družbe skupine.  

Sklenitev reprograma finančnih obveznosti, prilagojenega zmožnostim denarnega toka skupine, je temeljna predpostavka poslovnega načrta leta 2013. Višina finančnih odhodkov na ravni odvisnih družb je predvidena z upoštevanjem obstoječih pogodbenih obrestnih mer, družba Sava, d.d., pa načrtuje znižanje bančnih obrestnih mer na raven, ki bo omogočila nadaljnje izvajanje strategije. Pri tem je potrebno  upoštevati, da bo na  osnovi že dogovorjenih dezinvesticij  Poslovna skupina Sava odplačala glavnice posojil kar v višini  100 milijonov evrov, ob tem pa  je letos bankam plačala še 20 milijonov evrov obresti.  

Sestava Poslovne skupine Sava bo zaradi odprodaje dejavnosti Gumarstvo in dela dejavnosti Nepremičnine ter Energetike v letu 2013 bistveno spremenjena. Največji dejavnosti v skupini bosta dejavnost matične družbe Sava, d.d. – Naložbene finance, katere najpomembnejši del predstavljajo naložbe v bančni sektor, in združena ter konsolidirana dejavnost Turizem. 

Družba Sava, d.d., z dejavnostjo Naložbene finance
 bo v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem strategije v smeri nadaljnje optimizacije na področjih operativnega poslovanja, konsolidacije premoženja in aktivnega upravljanja naložb. Zaradi izvedene odprodaje dela nepremičnin v lasti Save, d.d., v dejavnost Turizem bodo ustvarjeni prihodki iz najemnin nižji, hkrati pa  se bodo - zlasti na račun občutnega znižanja števila zaposlenih in prihrankov pri stroških storitev - nadalje zniževali tudi stroški operativnega poslovanja. Družba v tem letu ne načrtuje pomembnejših prihodkov financiranja, saj poslovno okolje še ne bo naklonjeno maksimiranju dobička pri odprodaji finančnih naložb, hkrati pa tudi s strani bančnega sektorja ne gre pričakovati dividend. Ena izmed ključnih aktivnosti uprave Save, d.d., v prihajajočem poslovnem letu bodo nadaljnja prizadevanja za kapitalsko povezovanje Abanke Vipa, d.d., in Gorenjske banke, d.d., pri čemer se poleg pozitivnih vplivov na poslovanje združene banke pričakuje tudi povečanje vrednosti naložb, ki jih ima Sava, d.d., v kapitalu obeh bank. Ob izboljšanju tržnih razmer v  letu 2014 in v  prihodnjih letih Sava, d.d., ponovno pričakuje finančne prihodke iz naslova dividend, pozitivne učinke načrtovane transakcije v bančnem sektorju ter oživitev aktivnosti na kapitalskih trgih, kar bo omogočilo nadaljnje razdolževanje ter  pogoje za ponovno rast premoženja Save, d.d. 

Dejavnost Turizem
 tudi v letu 2013 načrtuje nadaljnje izboljševanje poslovanja in dobičkonosnosti kljub dodatno zaostrenim gospodarskim razmeram, zlasti na domačem in na nekaterih tradicionalnih evropskih trgih. Ob osredotočenosti na kakovostno in inovativno ponudbo destinacij Sava Hotels & Resorts,  razvoju novih turističnih produktov ter ob intenzivnih trženjskih aktivnostih bo k rasti prodaje v veliki meri prispevalo prestrukturiranje trgov oziroma nadaljnji prodor na tuje, rastoče trge ter fleksibilna cenovna politika. Družba Sava Turizem d.d., bo nadaljevala z optimizacijo poslovnih procesov in izvajanjem programov racionalizacije stroškov na vseh področjih poslovanja, zlasti pa na področju nabave in stroškov energije. Vlaganja v prenovo hotelskih zmogljivosti, razvoj novih produktov in izvedbo naložb za povečanje energetske učinkovitosti bodo znatno višja  v primerjavi s predhodnimi leti. 

V letu 2014 je pričakovano izboljšanje gospodarskih razmer. Predvidena je zmerna rast prihodkov, kar ob nadaljnji optimizaciji poslovanja v tem in v prihodnjih letih predstavlja konstantno rast dobička in ustvarjanje denarnega toka te obetavne dejavnosti, kar bo že v letu 2014 omogočilo tudi izplačilo dividend. 

Druge dejavnosti
 predstavljajo manjši del obsega poslovanja Poslovne skupine Sava.  V ta segment bodo v letu 2013 vključene družbe, ki razpolagajo s  trenutno še neodprodanim premoženjem in družbe, ki izvajajo storitve za potrebe Poslovne skupine Sava. Nadaljevale se bodo aktivnosti za optimizacijo premoženja s ciljem zagotavljanja likvidnosti in doseganja optimalne strukture poslovne skupine. 

V letu 2013 bo Sava, d.d., sicer nadaljevala z izvajanjem aktivnosti za odprodajo preostalih naložb na področju nepremičninske dejavnosti in energetike, vendar zlasti na nepremičninskem področju obstajajo precejšnja tveganje, da se cenovna pričakovanja v tem letu še ne bi uresničila. Večja verjetnost realizacije ugodne odprodaje obstaja za leto 2014, ko se nakazujejo možnosti okrevanja nepremičninskih trgov.  

Prihodki od prodaje odvisnih družb Poslovne skupine Sava bodo v letu 2013 glede na leto 2012 višji. Njihov pretežni del se nanaša na ustvarjeno prodajo dejavnosti Turizem, kjer je predvidena nadaljnja rast. Operativni stroški Poslovne skupine Save se bodo kljub rasti prihodkov znižali, kar bo  vplivalo na nadaljnje povečanje operativnega dobička kot tudi celotnega dobička odvisnih družb.

Konkretna napoved načrtovanega čistega poslovnega izida Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2013 je v tem časovnem obdobju še preuranjena in bo predstavljena ob izdelavi zaključnega računa, ko bodo terminsko in vrednostno znani vsi učinki transakcij v teku in drugih večjih poslovnih dogodkov ter aktivnosti letošnjega poslovnega leta.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja