info@sava.si   04 206 5510

Sklic 10. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in  7 . člena statuta družbe SAVA TURIZEM d.d.  (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje 10. skupščino delničarjev, ki bo dne 24.12.2012, ob 09.30 uri, v sejni sobi 1 v I. nadstropju Grand hotela Primus na naslovu Pot v toplice 9, Ptuj.


DNEVNI RED S PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Andrej Šömen iz Ptuja in imenuje organe skupščine:  predsednik skupščine Primož Kozina in preštevalki glasov Vilma Angel in Katja Anžel.« 

2. Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Statut družbe se v 4. členu spremeni tako, da se doda naslednja dejavnost družbe:

79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Ostala določila 4. člena statuta ostanejo nespremenjena.  

3. Soglasja skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina soglaša s pripravo razpisa o oddaji ali prodaji hotela Jeruzalem, Ljutomer, v lasti Sava Turizem d.d.«

Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva: Na sedežu družbe na Cankarjevi 6 na Bledu so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.sava.si/ dostopni sklic skupščine s predlogi sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov ter  Statut delniške družbe Sava Turizem d.d.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica  zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Sava Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled, po telefaksu št. 04/206 60 29 ali  po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  pri čemer mora biti oblikovani predlog poslan v obliki pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe podpis zakonitega zastopnika ter žig.

Pogoji za udeležbo na skupščini: Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje konec  4. (četrtega) dne pred skupščino svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov, Sava Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled ali po elektronski pošti  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. 

Delničarji bodo sklep pod točko 1 dnevnega reda sprejeli z navadno večino oddanih opredeljenih glasov, sklep pod točko 2 dnevnega reda pa bodo sprejeli s kvalificirano večino oddanih opredeljenih glasov.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Bled, dne 13.11.2012

Sava Turizem d.d.

Uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave

mag. Borut Simonič, član uprave

Renata Balažic, članica uprave

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja