info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2012

Ob nadaljnjem upadanju borznih tečajev ter poslabševanju gospodarskega okolja so družbe Poslovne skupine Sava in Sava, d.d., v letošnjem letu nadaljevale z izvajanjem strategije prestrukturiranja Save do leta 2014.  Zaradi visokega obsega finančnih obveznosti so bile vse ključne aktivnosti usmerjene zlasti k ukrepom, ki vodijo v razdolževanje skupine in Save, d.d., ob tem pa je bila posebna pozornost namenjena povečanju stroškovne učinkovitosti, izboljšanju operativnega poslovanja in urejanju odnosov z bankami.


Družbe Poslovne skupine Sava so ob koncu letošnjega septembra dosegle 149,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 1 odstotek nižje od poslovnega načrta, a hkrati – kljub letošnji odprodaji pretežnega dela dejavnosti Nepremičnine – za odstotek bolje glede na lani.

Dobiček iz operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava je ob koncu tretjega četrtletja znašal 9,2 milijona evrov, kar je za 44 odstotkov bolje glede na enako obdobje minulega leta  oziroma za 3,3 odstotka bolje glede na primerljivo sestavo skupine v letu 2011. 

Izboljšal se je tudi poslovni izid iz operativnega poslovanja matične družbe skupine, Sava, d.d., k čemur je v največji meri doprineslo znižanje stroškov za 35 odstotkov glede na enako obdobje lani. Dosežena izguba iz poslovanja v višini 1,9 milijona evrov je bila za 17 odstotkov nižja glede na enako obdobje lani, kar je tudi za 16 odstotkov bolje glede na poslovni načrt Save, d.d. 

Čista izguba Save, d.d., je ob koncu tretjega četrtletja znašala 11,3  milijona evrov. Čisti poslovni izid Poslovne skupine Sava je bil posledično prav tako negativen in je dosegel vrednost 11,5  milijona evrov. 

Na odstopanje od poslovnega načrta so v največji meri negativno vplivale dodatne oslabitve finančnih naložb Save, d.d., v višini 3,9 milijona evrov; izpad načrtovanega izplačila dividend s strani bančnega sektorja; znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb in s tem povezano zmanjšanje terjatev za odložene davke ter časovni zamik  odprodaje dela nepremičnin Save, d.d., katere izvedba je premaknjena v zadnje četrtletje letošnjega leta.  

Knjigovodska vrednost delnice Sava je konec septembra znašala 76,7 evra in znatno presega tržne vrednosti, ki se ob splošnih negativnih gibanjih in nizki likvidnosti slovenskega kapitalskega trga oblikujejo na borzi. Borzna vrednost Savine delnice se je v prvih devetih mesecih letošnjega leta gibala med 3,2 in 13,0 evri. 

Delež kapitala v strukturi virov sredstev Save, d.d., je konec septembra znašal 19,5 odstotka, v strukturi virov sredstev Poslovne skupine Sava pa 26,8 odstotka. Skupne finančne obveznosti Save, d.d., so dosegle vrednost 296,5 milijona evrov, skupne finančne obveznosti Poslovne skupine Sava pa so ob koncu letošnjega tretjega četrtletja dosegle višino 361,5 milijona evrov. 

Najpomembnejši dosežek letošnjega poslovnega leta predstavlja uspešnost in učinkovitost izvajanja dezinvestiranja premoženja Save, d.d. Sava, d.d., je v marcu odprodala 14,56-odstotni lastniški delež družbe Terme Maribor, d.d., v juniju družbo Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana (predhodno Sava IP, d.o.o.) - dotedanji nosilni del njene dejavnosti Nepremičnine, konec meseca oktobra pa je bila - precej pred začrtanimi roki - podpisana tudi pogodba za odprodajo celotne dejavnosti Gumarstvo. V teku je tudi odprodaja družb področja Energetika, kar bo prav tako predvidoma zaključeno še pred koncem letošnjega leta.

Na poslovni izid ob koncu letošnjega leta bo vplivalo tudi prevrednotenje finančne naložbe Sava, d.d., v Abanko Vipa, d.d., ki bo izvedena na osnovi cenitve. Prodaja družb dejavnosti Gumarstvo, ki bo ob izpolnitvi odložnih pogojev predvidoma zaključena do konca letošnjega leta, pa bo poslovni izid Save, d.d., pomembno izboljšala, pri čemer se bo – skupaj z učinki ostalih dezinvesticij – zadolženost pri bančnem sektorju znižala kar za okrog 100 milijonov evrov. To bo zagotovilo dodatne temelje za dogovor z bankami glede sklenitve reprograma finančnih obveznosti in omogočilo nadaljnje izvajanje strategije prestrukturiranja Save.    

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja