info@sava.si   04 206 5510

2012

Sava, d.d., z odprodajo družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., uresničuje strategijo prestrukturiranja

22. junija 2012 so bili v izpolnjeni vsi pogoji, opredeljeni v pogodbi o odsvojitvi in prenosu poslovnih deležev družbe Investicijsko podjetje, d.o.o. (predhodno Sava IP, d.o.o.),  med družbo Sava, d.d., in Zavarovalnico Triglav, d.d.  Z izpolnitvijo vseh pogojev za izvedbo transakcije, je Sava, d.d., odprodala svoj 100-odstotni lastniški delež družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., družba Zavarovalnica Triglav, d.d., pa je postala nova lastnica te dotedanje nosilne družbe Savine dejavnosti Nepremičnine.

Preberi več...

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 15.06.2012 in 18.06.2012 je mag. Stanislav Valant, član nadzornega sveta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., skupaj kupil 7 navadnih rednih delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,0003-odstotni delež delnic z glasovalnimi pravicami.

Preberi več...

Imenovanje predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta Save,d.d.

Nadzorni svet družbe Sava, d.d., je na svoji ustanovni seji dne 10.7.2012 izmed članov nadzornega sveta imenoval Aleša Skoka za predsednika in Mirana Kraševca za namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Sava, d.d.

Preberi več...

Dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA02

Sava, d.d., je na podlagi Pogodbe o prenosu delnic v zavarovanje z dne 28.4.2010 (v nadaljevanju: »Pogodba«) in na podlagi cenitve 6,5-odstotnega lastniškega deleža v družbi Gorenjska banka, d.d., Kranj, z oznako GBKR, dne 20.7.2012 zagotovila dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA02. Skladno s Pogodbo je družba Sava, d.d., na račun fiduciarja prenesla v zavarovanje dodatnih 3.993 delnic z oznako GBKR.

Preberi več...

Poslovanje Save v prvem polletju leta 2012

V letu 2012 se nadaljuje uresničevanje strategije prestrukturiranja Save. Kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju se je operativna uspešnost poslovanja v letu 2012 nadalje izboljšala. 

Preberi več...

Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je seznanil s poročilom o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2012 in ugotavlja,  da na dosežen poslovni izid  v ključni meri  še vedno vplivajo neugodne razmere na kapitalskih trgih, ob tem pa je poslovanje Savinih odvisnih družb dobro in skladno z zavezo uprave o nadaljnjem izboljševanju operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava.

Preberi več...

Odstopna izjava člana nadzornega sveta Save, d.d.

Sava, d.d., je prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe Sava, d.d., mag. Tomaža Peršeta, z dne 16.10.2012, da zaradi imenovanja na položaj v.d. generalnega direktorja Davčne uprave RS odstopa kot član nadzornega sveta in kot član revizijske komisije nadzornega sveta Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., podal soglasje k odprodaji dejavnosti Gumarstvo – pogodba z izbranim strateškim partnerjem že podpisana

Nadzorni svet Save, d.d., se je seznanil z rednim, mesečnim poročilom o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2012. Družbe kljub neugodnim gospodarskim razmeram poslujejo bolje od preteklega leta in pri svojem poslovanju sledijo strateškim usmeritvam, opredeljenimi v strategiji prestrukturiranja. Konsolidirano poročilo o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2012 bo pripravljeno v novembru in objavljeno dne 23.11.2012. 

Preberi več...

Sava, d.d., izbrala češko gumarsko skupino ČGS za novega lastnika družb dejavnosti Gumarstvo

Vodstvo Save, d.d., je včeraj zvečer, na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe, podpisalo pogodbo za odprodajo dejavnosti Gumarstvo. Izbrani strateški partner in podpisnik že sklenjene pogodbe je postala češka gumarska skupina ČGS a.s., kot najboljši ponudnik v konkurenčnem procesu prodaje.

Preberi več...

Sklic 10. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in  7 . člena statuta družbe SAVA TURIZEM d.d.  (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje 10. skupščino delničarjev, ki bo dne 24.12.2012, ob 09.30 uri, v sejni sobi 1 v I. nadstropju Grand hotela Primus na naslovu Pot v toplice 9, Ptuj.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja