info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Uresničevanje načrta finančnega prestrukturiranja Save, d.d. in uspešno poslovanje Poslovne skupine Sava

Poslovna skupina Sava beleži dober poslovni rezultat, ki je poleg uspešnega prestrukturiranja matične družbe, posledica nadaljevanja dobrega poslovanja turističnih družb Save Turizem, d.d. in Hoteli Bernardin, d.d. V okviru finančnega prestrukturiranja Sava, d.d. uspešno izvaja konsolidacijo strateških naložb in povečuje vrednost premoženja ter je na drugi strani odprodala nestrateško premoženje in znižala zadolženost. Poslovna skupina ob tem nadaljuje s pospešenim investicijskim vlaganjem.

Poslovna skupina Sava je v obdobju januar–september 2019 realizirala 90,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je 49 % več kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Dosežen EBITDA v višini 21,2 milijona evrov, je za 48 % več od primerljivega obdobja lani. Ustvarjen čisti dobiček Skupine v devetmesečnem obdobju znaša 34,1 milijona evrov.

Sava, d.d., je v skladu z Načrtom finančnega prestrukturiranja tudi pomembno znižala zadolženost, ki je v primerjavi s koncem lanskega leta nižja za 56,2 milijona evrov. Največji vpliv na znižanje finančnih obveznosti v matični družbi in Poslovni skupini, ima prodaja delnic Gorenjske banke, d.d., ki je bila odprodana skladno z določili Načrta finančnega prestrukturiranja. Sava, d.d., je izpolnila tudi vse obveznosti iz prisilne poravnave in dne, 28.11.2019 poplačala finančne obveznosti do vseh upnikov z izjemo treh, ki so hkrati največji lastniki Save, d.d., SDH, d.d., Kapitalska družba, d.d. in York Global Finance Offshore BDH (Luxemburg) S.A.R.L., s katerimi se je dogovorila za petmesečni odlog plačila.

Družbi Sava Turizem, d.d. in Hoteli Bernardin, d.d., sta finančno stabilni in uspešni družbi, ki sta v zadnjih letih ob sočasnih investicijskih vlaganjih ter dolgoročni ureditvi finančnih obveznosti pomembno izboljšali poslovanje. V obdobju januar–september 2019 sta skupaj ustvarili 1.355.807 nočitev, kar predstavlja 10 % vseh nočitev v Sloveniji. Družbi nadaljujeta z investicijami v razvoj turizma, skladno s Strategijo Poslovne skupine Sava in Save, d.d. za obdobje 2019–2023 in bosta v letošnjem in prihodnjem letu za naložbe v turizmu skupaj namenili okoli 40 milijonov evrov.

Poslovna skupina Sava kot največja slovenska turistična skupina z jasno začrtano strategijo, usmerjeno v razvoj in dvig konkurenčnosti na zahtevnem globalnem turističnem trgu pomembno prispeva tudi k uresničevanju Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma.

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja