info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvem polletju 2015

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 19. redni seji, ki je bila 27.8.2015, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2015. Družbe Savine dejavnosti Turizem so v prvem polletju letošnjega leta poslovale zelo dobro.


Doseženih je bilo 30,3 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je za 6 odstotkov več od enakega obdobja preteklega leta ter za 5 odstotkov več od načrta za obravnavano obdobje. V hotelih in apartmajih je bilo ustvarjenih 381.126 nočitev, kar je dobrih 5 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dosežene nočitve v kampih so za 7 odstotkov presegle lanskoletne. Tudi dejavnost Zdravstvo skladno s prejeto strategijo izkazuje pozitivne trende, saj zdravstvene storitve za 23 odstotkov presegajo lanskoletne.

Družbe dejavnosti Turizem so bile uspešne tudi pri racionalizaciji stroškov, ki so znašali 28,7 milijona evrov in so bili kljub višjim prodajnim prihodkom nižji od enakega lanskega obdobja. Dosežen je bil operativni dobiček v višini 1,7 milijona evrov, EBITDA v višini 5,2 milijona evrov ter 17,6-odstotna EBITDA marža. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je EBITDA višji za 1,6 milijona evrov, EBITDA marža pa za 4,6 odstotne točke. Investicijska vlaganja družb Poslovne skupine Sava so znašala 3,3 milijona evrov in so bila v celoti realizirana v družbah dejavnosti Turizem. Družbe dejavnosti Turizem so poslovale s čistim dobičkom v višini 0,5 milijona evrov.

Obvladujoča družba skupine Sava, d.d., je v postopku prisilne poravnave. Sava, d.d., je v obdobju januar – junij 2015 poslovala z izgubo v višini 4,7 milijona evrov. Bilančna vsota je znašala 208,6 milijona evrov. Pomembnih sprememb v sestavi sredstev in virov sredstev v primerjavi s koncem leta 2014 ni bilo.

Polletno poročilo 2015

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja