info@sava.si   04 206 5510

Začetek postopka prisilne poravnave

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbo Sava, d.d., obvestilo, da je 10.6.2015 sprejelo sklep o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in o pričetku postopka prisilne poravnave družbe Sava, d.d.


Sava, d.d., bo skladno s predpisi in v sodelovanju z upniki, upoštevajoč razvojno strategijo Save, d.d.,  pripravila dolgoročni program poslovnega in finančnega prestrukturiranja, katerega bistvena sestavina je razvoj turistične dejavnosti, kamor sodijo družbe, v katerih ima Sava, d.d., direktne ali indirektne kapitalske naložbe, to so Sava Turizem d.d., Istrabenz Turizem, d.d., in Hoteli Bernardin, d.d. Program bo vseboval tudi aktivnosti v zvezi s finančnim stebrom Save, d.d., v katerem največji naložbi predstavljata naložbi v delniški sklad Alpen.SI in v Gorenjsko banko, d.d. Sava, d.d., bo dinamiko dezinvestiranja finančnega stebra prilagodila zahtevam upnikov, zato je že včeraj pričela s postopkom prodaje svojega 44,07 % kvalificiranega deleža v kapitalu (delnic banke z glasovalno pravico) v Gorenjski banki, d.d., Kranj.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja