info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Nadzorni svet Save, d.d., podal soglasje k odprodaji dejavnosti Gumarstvo – pogodba z izbranim strateškim partnerjem že podpisana

Nadzorni svet Save, d.d., se je seznanil z rednim, mesečnim poročilom o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2012. Družbe kljub neugodnim gospodarskim razmeram poslujejo bolje od preteklega leta in pri svojem poslovanju sledijo strateškim usmeritvam, opredeljenimi v strategiji prestrukturiranja. Konsolidirano poročilo o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2012 bo pripravljeno v novembru in objavljeno dne 23.11.2012. 


Nadzorni svet je osrednjo pozornost pri spremljanju izvajanja strategije prestrukturiranja Save namenil poglobljeni obravnavi projekta odprodaje dejavnosti Gumarstvo in vsestranski analizi te transakcije, s posebnim poudarkom na obravnavi učinkov dezinvestiranja na nadaljnji razvoj nove, preoblikovane Save.

Člani nadzornega sveta Save, d.d., so soglasno podali soglasje za odprodajo 100- odstotnega deleža družbe Savatech, d.o.o.,  in ob tem še enkrat izrazili polno podporo predstavljenim nadaljnjim korakom pri izvajanju strategije prestrukturiranja Save, ki bodo omogočili uspešen razvoj nove Save. 

Podeljeno soglasje nadzornega sveta je omogočilo podpis pogodbe za prodajo družbe Savatech, d.o.o., izbranemu strateškemu partnerju, češki gumarski skupini ČGS, za ceno 69,4 milijonov evrov za delež, kar bo skupaj z že izpeljanimi dezinvesticijami omogočilo razdolžitev Poslovne skupine Sava v višini  100 milijonov evrov že v letošnjem letu.  S podpisom te pogodbe se tudi celotnemu  gumarskemu delu sedanje Save omogoča  ohranitev delovnih mest in nadaljnji razvoj na tej lokaciji.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja