info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Poslovanje Save v prvem polletju leta 2012

V letu 2012 se nadaljuje uresničevanje strategije prestrukturiranja Save. Kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju se je operativna uspešnost poslovanja v letu 2012 nadalje izboljšala. 


Rast prodaje in ustvarjen celotni dobiček odvisnih družb Poslovne skupine Sava presegata načrte in lanske dosežke. Dosežena je bila čista izguba v višini 7,6 milijona evrov na ravni matične družbe Sava, d.d., in posledično čista izguba v višini 12,5 milijona evrov na ravni Poslovne skupine Sava. Na višino izkazane izgube so v največji meri vplivale nadaljnje oslabitve finančnih naložb ter izpad sicer načrtovanih finančnih prihodkov Save, d.d., od dividend Gorenjske banke, d.d. Izvajanje 2. faze prestrukturiranja se odvija s še hitrejšim tempom kot predvideno, kar bo lahko znatno pozitivno vplivalo na povečanje obsega načrtovane razdolžitve kot tudi na dosežen poslovni izid Save, d.d., ob koncu letošnjega leta.

Družbe Poslovne skupine Sava so v prvem polletju letošnjega leta dosegle 96,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3 odstotke več kot v enakem lanskem obdobju in odstotek bolje od načrta. Večino, to je 97 odstotkov celotne prodaje Poslovne skupine Sava sta doprinesli  dejavnosti Gumarstvo in Turizem. 

Največja Savina dejavnost, Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo, je dosegla 63,8 milijona evrov prodajnih prihodkov in s tem obseg prodaje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala za 5 odstotkov ter za odstotek presegla poslovni načrt.  Skladna z načrti je bila tudi dosežena rast prihodkov dejavnosti Turizem, ki se je glede na enako obdobje lani povečala za 2 odstotka. 

Dobiček iz operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava je ob polletju znašal 3,8 milijona evrov, kar je za 1,3 milijona evrov oziroma za polovico bolje glede na dosežen rezultat enakega obdobja lani. Celotni dobiček odvisnih družb skupine v višini 2,8 milijona evrov je bil za 82 odstotkov višji glede na lani in za 16 odstotkov višji glede na načrt. Bolje glede na načrte sta poslovali obe največji dejavnosti, Gumarstvo in Turizem, pa tudi del Drugih dejavnosti, razen področja energetike. 

Investicijska vlaganja so bila tudi v prvi polovici letošnjega leta omejena in so na ravni Poslovne skupine Sava znašala 3,0 milijona evrov. Pretežni del naložb tega obdobja, blizu tri četrtine, se nanaša na naložbe v posodobitve proizvodne opreme v dejavnosti Gumarstvo, 27 odstotkov vseh naložbenih sredstev pa je bilo namenjenih vlaganjem v energetsko izboljšanje objektov in zagotavljanje višje kakovosti bivanja gostov v dejavnosti Turizem.  

Matična družba skupine, Sava, d.d., je  v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 9,7 milijona evrov finančnih prihodkov, kar je znatno manj glede na lani kot tudi glede na načrte, saj v poslovnem načrtu upoštevane dividende po sklepu skupščine Gorenjske banke, d.d., niso bile izplačane. Finančni odhodki v višini 13,5 milijona evrov so pomembno nižji glede na lani in se po vsebini nanašajo pretežno na stroške obresti za posojila in oslabitve finančnih naložb.

Nadaljevanje upadanja borznih tečajev ter poslabševanje gospodarskega okolja s pomembnim vplivom na poslovanje tako realnega kot tudi bančnega sektorja sta zahtevala oslabitve finančnih naložb Save, d.d., v višini 3,9 milijona evrov. Njihova vrednost v poslovni načrt ni bila vključena, nanašajo pa se na oslabitev finančne naložbe v NFD 1, delniški podsklad v višini 1,1 milijona evrov, oslabitev finančne naložbe in danega posojila v povezavi z družbo NFD Holding, d.o.o., v višini 1,5 milijona evrov ter ostale oslabitve v višini 1,3 milijona evrov. 

Na dinamiko doseganja polletnega poslovnega načrta vpliva  tudi zamik načrtovane odprodaje dela nepremičnin Save, d.d., v drugo polovico leta. Pomemben negativen vpliv na doseganje poslovnega načrta ima tudi letošnje znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb.    

Čista izguba Save, d.d., je ob polletju znašala 7,6 milijona evrov. Čisti poslovni izid Poslovne skupine Sava je bil v pretežni meri zaradi dejavnikov, ki so vplivali na poslovni izid matične družbe skupine prav tako negativen in je ob polletju dosegel vrednost 12,5 milijona evrov.

Vrednost Savine delnice se je v prvem polletju letošnjega leta gibala med 13,0 in 5,1 evra. Enotni tečaj delnice Sava je konec junija znašal 6,2 evra in se je v primerjavi s koncem prvega letošnjega četrtletja znižal za 48,3  odstotka. Knjigovodska vrednost delnice Sava je ob polletju znašala 76,0 evra. Njena vrednost se je zaradi nadaljevanja neugodnih gibanj na kapitalskih trgih v primerjavi s koncem preteklega leta znižala za 7,6 odstotka. 

Delež kapitala v strukturi virov sredstev  Save, d.d., je ob polletju znašal 20 odstotkov, v strukturi virov sredstev Poslovne skupine Sava pa 27 odstotkov.  Skupne finančne obveznosti Save, d.d., so ob polletju dosegle vrednost 296,4 milijona evrov in so se v primerjavi s koncem minulega poslovnega leta znižale za 12,9 milijona evrov. Skupne finančne obveznosti Poslovne skupine Sava so se v primerjavi s koncem leta 2011 znižale za 9,5 milijona evrov in dosegle višino 361,8 milijona evrov. 

Na znižanje obsega razdolževanja je v letošnjem letu v večji meri že vplivala odprodaja družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana (predhodno Sava IP, d.o.o.), nosilnega dela dejavnosti Nepremičnine. V teku pa je tudi  proces odprodaje dejavnosti Gumarstvo, ki poteka skladno z načrti in bo predvidoma izvedena še pred koncem letošnjega leta. Do konca leta uprava Sava, d.d., prav tako načrtuje sklenitev dogovora z bankami in podpis pogodbe o reprogramu finančnih obveznosti Save, d.d., kar bo omogočilo nadaljnje izvajanje strategije prestrukturiranja Save.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja